dddd
<<กิจกรรมทั้งหมด>>    <<ดูภาพทั้งหมด>   1  ภาพ

<<ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี ปี 2562>>
รายละเอียด :
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี ไม่ทนต่อการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้ POST :IT TEN สสอ.กุมภวาปี   เมื่อ: 5/12/2561:13:58:10


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี 3 ม. 3 ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โทร.042-334835
E-mail:kumpawa01@hotmail.co.th,sulyavet@hotmail.com
WEBMASTER:udonlove1@hotmail.com