dddd

ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สสอ.กุมภวาปี

นายศัลยเวช บุญมารักษ์ ( ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร สสอ.กุมภวาปี )

 

5 ช่องทางส่งเรื่องราวร้องทุกข์

                          1.  ร้องเรียนด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์มาที่ : สสอ.กุมภวาปี 3 ม. 3 ต.กุมภวาปี  อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี  41110
                          2.  โทรศัพท์ สสอ.กุมภวาปี : โทร. 042334835
                          3.  ส่ง Email : kumpawa01@hotmail.co.th
                          4.  Facebook :
สำนักงานสาธารณสุขอำเภกุมภวาปี
                          5.  ส่งข้อความมาตามเว็บเพจ
(ด้านล่าง)

ข้อตกลง หลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียน

  1. ใช้ถ้อยคำหรือข้อความที่สุภาพ และต้องมี
  - วัน เดือน ปี
  - ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้
  - ข้อเท็จจริง หรือ พฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียนได้อย่างชัดเจนว่าได้รับ ความเดือดร้อนหรือเสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไข ดำเนินการอย่างไร หรือ ชี้ช่องทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงานของกรมได้ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดำเนินการสืบสวน
  สอบสวนได้
  - ระบุ พยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)
  2. เรื่องร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคล
  3. การใช้บริการร้องเรียนของกระทรวงสาธารณสุขนั้น ต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้ เพื่อยืนยันว่ามีตัวตนจริง ไม่ได้สร้างเรื่องเพื่อกล่าวหาบุคคลอื่นหรือหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดความเสียหาย
  4. เป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
  5. เป็นเรื่องที่ประสงค์ขอให้กระทรวงสาธารณสุขช่วยเหลือหรือขจัดความเดือดร้อน ในด้านที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบหรือภารกิจของกระทรวง โดยตรง
  6. เรื่องร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในการดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน ข้อเท็จจริง ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อที่ 1 นั้น จะยุติเรื่องทันที
  7. ไม่เป็นเรื่องร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้
  - เรื่องร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์นั้นจะระบุรายละเอียดตามข้อที่ 1 นั้น จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง
  - เรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีคำสั่งพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้ว
  - เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
  - เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาล
  - เรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานอื่นได้ดำเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัย และได้มีข้อสรุปผลการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยไปแล้ว

  • ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อเท็จจริงที่ได้ยื่นร้องเรียนต่อสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุมภวาปีเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดและขอรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริง
   ดังกล่าวข้างต้นทุกประการ
  • การนำความเท็จมาร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายอาจเป็นความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี 3 ม. 3 ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โทร.042-334835
E-mail:kumpawa01@hotmail.co.th,sulyavet@hotmail.com
WEBMASTER:udonlove1@hotmail.com