dddd
อำเภอกุมภวาปี
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม  2553
ผังโครงสร้างองค์กรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี
แผนที่จังหวัดอุดรธานี
แผนที่อำเภอกุมภวาปี
แผนที่อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
ความครอบคลุมของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ประชากรเขตรับผิดชอบ คปสอ.กุมภวาปี – อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
ลำดับ
สิทธิบัตร
จำนวน
ร้อยละ
1 บัตรทอง 123,402 77.77
2 ประกันสังคม 25,198 15.88
3 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 7,972 5.02
4 สิทธิว่าง 2104 1.33
รวม
158,676 100.00
โครงสร้างการบริหาร
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี 3 ม. 3 ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โทร.042-334835
E-mail:kumpawa01@hotmail.co.th,sulyavet@hotmail.com
WEBMASTER:udonlove1@hotmail.com