สถานีอนามัยโนนทองอินทร์ สถานีอนามัยพันดอน สถานีอนามัยเหล่าสีเสียด สถานีอนามัยเหล่าสีเสียด สถานีอนามัยบุ่งหมากลาน สถานีอนามัยผาสุก สถานีอนามัยห้วยบง สถานีอนามัยเวียงคำ สถานีอนามัยสงเปลือย สถานีอนามัยเชียงแหว สถานีอนามัยหินฮาว สถานีอนามัยแชแล สถานีอนามัยปะโค สถานีอนามัยห้วยเกิ้ง สถานีอนามัยบ้านผือ สรพ.สต.กุมภวาปี
dddd
  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ITA)
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
PCUรพ.กุมภวาปี PCUรพ.ห้วยเกิ้ง
 
EB1 การเปิดเผยข้อมูล
(1) การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
(2) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
EB2 การมีส่วนร่วม
(1) การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
(2) การปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือวางระบบให้ภาคประชาชนหรือมีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
EB3 การจัดซื้อจัดจ้าง
(1) การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
(2) การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(3) การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
(4) การเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
EB4 การดำเนินงานตามภารกิจ
(1) การเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
(2) การเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
(3) การเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำป
ี EB5 การปฏิบัติงานตามหน้าที่
(1) การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหาร ผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
EB6 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(1) การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
EB7 การจัดการเรื่องร้องเรียน
(1) การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
EB8 การรับสินบน
(1) การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
EB9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต
(1) การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
EB10 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
(1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
(2) การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
EB11 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(1) การจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
(2) การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
EB12 มาตรฐานและความเป็นธรรม
(1) การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(2) การเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช
้้้้
*************************
แบบChecklist EB1-26 ล่าสุด
แบบสรุปEB1-26
EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา
- บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรกฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซค์ของหน่วยงาน
- รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่มีลักษณะรูปเล่ม วิเคราะห์ครบ 5 องค์ประกอบ ( รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง,การวิเคราะห์ความเสี่ยง,ปัญหาอุปสรรค/การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดพลังงาน และแนวทางแก้ไข ปรับปรุง) - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen
EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
- บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเวปไซค์ของหน่วยงาน - ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ประกาศ ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ - หนังสือรายงานผู้บริหารทราบ/พิจารณาสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซค์ของหน่วยงาน - หนังสือจัดสรรงบประมาณ - รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2562 - คำสั่งมอบหมายปิดประกาศ หรือปลดประกาศ - ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน
EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำป
ี - หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีในระบบเครือข่ายของกรมบัญชีกลาง(ภาพถ่ายหน้าจอ 2 โครงการ) - เอกสารเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง(ภาพถ่ายหน้าจอ) การจัดซื้อ5,000 บาทขึ้นไป 1 โครงการ - เอกสารเผยแพร่ในช่องทางเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพหน้าจอ) การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูง 1 โครงการ
EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียด วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
- บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ/และหรือการพิจารณาสั่งสารและปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซค์ของหน่วยงาน/ช่องทางอื่น - รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละในรอบเดือน ( แบบ สขร.1) - แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือช่องทางอื่น และ Print Screem
EB 5 หน่วยงานเปิดโอกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน
- บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ - โครงการ/กิจกรรม - รายงานการประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมแสดงความคิดเห็นตามภาระกิจที่เลือก - ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุเวลา สถานที่จัดกิจกรรมชัดเจน - หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ/หรือสั่งการและปรากฎการขออนุญาตเผยแพร่บน Website /หรือช่องทางอื่น - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือช่องทางอื่น และ Print Screen
EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
- บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ - โครงการ/กิจกรรม - รายงานการประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงถึงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการ/แผนงานตามภารกิจที่เลือก - แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก - ภาพถ่ายประกอบ หรือสิ่งในรูปแบบอื่นที่มีการระบุ เวลา สถานที่ทำกิจกรรม - บันทึกข้อความรายงานผู้บังคับบัญชารับทราบ หรือ/และพิจารณาสั่งการและปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่ขึ้น Web site - แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่าน Website รวมทั้ง Print screen จาก Web site
EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจของหน่วยงานหรือไม่
- บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ - โครงการ/กิจรรม - รายงานการประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ฝช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่้วมดำเนินการในโครงการ/กิจรรม ของภารกิจหลักที่หน่วย งานเลือกจากการประชุม หรือออกไปดำเนินกิจกรรมนอกสถานที่ - ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบ ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมชัดเจน - หนังสือรายงานผู้บังคับบัญชารับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฎการการขออนุญาตนำเผยแพร่บน Website ของหน่ยงานหรือช่อง ทางอื่น
EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตราการ กลไก หรือวางแผนระบบในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะบน Website
- บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซค์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ช่องทางอื่น - ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ประกาศ ลงนามโดยผู้บริหาร - กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website ของหน่วยงาน - รายงานผลการติดตามการดำเนินงน และัสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website ของหน่วยงาน - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen
EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print screen จาก Website - Print screen จาก Website หลักฐานแสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน
EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฎิบัติราชการประจำปี
- บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 - Print screen จาก Web site ของหน่วยงาน EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีที่ผ่านมา .
- บันทึกข้อความรายงานการประเมินผลปฎิบัติงานตามแผนการปฎิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา) - รายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผนการปฎิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา) - Print Screen จาก Website หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่าน Website ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบันโดยให้หลักฐาน Print Screen (จากข้อ EB 9 มาเป็นหลักฐานประกอบ)
EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการประจำปี
- บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฎิบัติราชการประจำปี - ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบไว้ในแผนการปฎิบัติราชการ - Print Screen จาก Website หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน (จากข้อ EB 9 มาเป็นหลักฐานประกอบ)
EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฎิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลการปฎิบัติงานต่ำ
- บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฎขออนุญาตนำเผยแพร่่ในช่องทางอื่น - คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฎิบัติงานและการดำเ้นินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานตำ่ - กรอบแนวทางการบริหารผลการปฎิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานต่ำ ตามข้อ ๒ - หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร - หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่้อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือช่องทางอื่น และ Print Screen
EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผย ผลการปฎิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ
- บันทุกข้อความลงนามในประกาศ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน - ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติราชการประจำปีของบุคคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฎิบัติราชการอยู่ ในระดับดีเด่น และดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ - ภาพถ่ายประกอบ - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen
EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
- บันทึกข้อความ ลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่ผ่าน Web site ของหน่วยงาน - ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด - ภาพประกอบ - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารระผ่าน Website ของหน่วยงาน และ Print Screen
- EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนในหน่วยงาน
- คำสั่งผู้รับผิดชอบ - กรอบแนวทางการจัดการการร้องเรียนของหน่วยงาน หรือคู่มือ - หลักฐานช่องทางผ่านหมายเลขโทรศัพท์/ระบบอินเตอร์เนท/ไปรษณีย์/Application หรือช่องทางอื่น - คู่มือปฎิบัติการการรับเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงาน หรือ Chart ติดที่หน่วยงานพร้อมภาพถ่าย - หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน - ระบบการตอบสนองให้ Print Screen หรือ Capture หน้าจอ - บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเภท(รอบ 6,12 เดือน) - แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะชนผ่าน Website ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และPrint Screen
EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
- บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และประกฏขออนุญาตินำเผยแพร่บน Website ของหน่วยงาน - คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม - หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน - บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันรับสินบนทุกรูปแบบ - แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website ของหน่วยงานหรือสื่อสารช่องทางอื่น และ Print Screen
EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
- บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรม และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเ Website หรือสื่อสารช่องทางอื่น - โครงการ/กิจกรรม ที่มีวัตถุประสงค์การเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือเจ้าหน้าที่ในการปฎิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต - ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวันเวลาและสถานที่กิจกรรมชัดเจน - บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุวิธีการดำเนินกิจกรรมชัดเจน - รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ที่ระบุวิธีดำเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่ที่จัดกิจกรรมชัดเจน - แบบฟอร์มรายงานการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านทาง Website ของหน่วยงาน หรือสื่อสารในช่องทางอื่น และ Print Screen
EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อบริหารงานที่โปร่งใส และมีกิจกรรมที่แสดงถึงการปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้โปร่งใส
- - หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการเพื่อดำเนินกิจกรรมป้องกันการทุจริตของหน่วยงานและการบริหารงานโปร่งใส ( สมาชิกกลุ่ม,วัตถุประสงค์,ระเบียบหรือแนวทางการดำเนินงานของกลุ่ม) - หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส - หลักฐานความคิดริเริ่มของกลุ่มเพื่อเสริมสร้างระบบคุณธรรมความซื่อสัตย์และพัฒนาความโปร่งใส - แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website ของหน่วยงานหรือช่องทางอื่น และ Print Screen
- EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
- หนังสือแสดงหลักฐานการจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน - สรุปรายงานการประชุม - หลักฐานสะท้อนความคิดริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต พัฒนาความโปร่งใส - หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บน Website ของหน่วยงาน - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen
EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
- บันทึกข้อความลงนามคำสั่งในประกาศ/คำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บน Website ของหน่วยงาน - กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานตามข้อ EB 10
- หลักฐานแสดงการจัดการความเสี่ยงตามกรอบแนวทางในข้อ 2 - หลักฐานหนังสือเวียนแจ้ง - แบบฟอร์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website ของหน่วยงานหรือในช่องทางอื่น และ Print Screen
EB 22 หน่วยงานมีการประชุม/อบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
- หลักฐานการอบรม/ประชุม /สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน ดพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บน Website ของหน่วยงาน - รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมนนา หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน - ภาพถ่ายประกอบ หรือระบุสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุ วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน - หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานผลการสรุปผลการจัดประชุม หรืออบรม/สัมนนา หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรากฎการขออนุญาาตนำเสนอเผยแพร่ Website ของหน่วยงาน - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่าน Website ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ช่องทางอื่น และ Print Screen
EB 23 หน่วยงานมีการจัดแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นขออนุมัติ และลงนามในแผนปี 2562 และขออนุญาตินำเผยแพร่บน Website ของหน่วยงาน - แผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ปี 2562 หรือแผนที่เกี่ยวข้อง - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะชนผ่าน Website ในหน่วยงานหรือช่องทางอื่น และ Print Screen
EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฎการอนุญาตนำเผยแพร่บน Website ของหน่วยงาน - รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ในไตรมาสที่ 2 และ 4 - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่าน Website ของหน่วยงาน หรือช่องทางอื่น และ Print Screen
EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการตรวจสอบการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
- บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ - กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน ( วิธีการตรวจสอบ,ขั้นตอนการตรวจสอบ,กำหนดการติดตามต่อเนื่อง) - หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจทั่วองค์กร - หลักฐานหนังสวือแจ้งเวียน - บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่าน Website ของหน่วยงานหรือช่องทางอื่น และ Print Screen
EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้
- คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ประเภทงานงานบริการ ( ประเภทงานบริการ,ขั้นตอน ,ระยะเวลาที่ใช้)
- ภาพถ่ายประกอบ (ถ้ามี)
- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าววสารต่อสาธารณะผ่าน Website ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี 3 ม. 3 ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โทร.042-334835
E-mail:kumpawa01@hotmail.co.th,sulyavet@hotmail.com
WEBMASTER:udonlove1@hotmail.com