dddd
  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ITA)
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
DOWLOAD
รายละเอียด :   :

รายละเอียดภาพ:« เมื่อ: | น. »
File:: ดาวน์โหลด >>>(1)  760.docx 
File:: ดาวน์โหลด >>>(2)  ประกาศเกี่ยวข้องขึ้นweb.rar 
File:: ดาวน์โหลด >>>(3)  766.rar 
File:: ดาวน์โหลด >>>(4)  กรอบแนวทางฯ.doc 
File:: ดาวน์โหลด >>>(5)  774. 
File:: ดาวน์โหลด >>>(6)  777.pdf 
File:: ดาวน์โหลด >>>(7)  779.pdf 
File:: ดาวน์โหลด >>>(8)  799.rar 
File:: ดาวน์โหลด >>>(9)  800.rar 
File:: ดาวน์โหลด >>>(10)  803.rar 
File:: ดาวน์โหลด >>>(11)  805.rar 
File:: ดาวน์โหลด >>>(12)  806.rar 
File:: ดาวน์โหลด >>>(13)  808.rar 
File:: ดาวน์โหลด >>>(14)  814.pdf 

รายละเอียดภาพ:« เมื่อ:24/09/2555 | 23:10:49 น. »
POST:: หัวข้อภาพ:ชื่อภาพ:830.jpg


รายละเอียดภาพ:« เมื่อ: | น. »
POST:: หัวข้อภาพ:ชื่อภาพ:4450.jpg


รายละเอียดภาพ:« เมื่อ: | น. »
POST:: หัวข้อภาพ:ชื่อภาพ:4461.jpg


รายละเอียดภาพ:« เมื่อ: | น. »
POST:: หัวข้อภาพ:ชื่อภาพ:4472.jpg


รายละเอียดภาพ:« เมื่อ: | น. »
POST:: หัวข้อภาพ:ชื่อภาพ:4483.jpg


รายละเอียดภาพ:« เมื่อ: | น. »
POST:: หัวข้อภาพ:ชื่อภาพ:4494.jpg


รายละเอียดภาพ:« เมื่อ: | น. »
POST:: หัวข้อภาพ:ชื่อภาพ:04536664.jpeg


รายละเอียดภาพ:« เมื่อ: | น. »
POST:: หัวข้อภาพ:ชื่อภาพ:04536665.jpeg


รายละเอียดภาพ:« เมื่อ: | น. »
POST:: หัวข้อภาพ:ชื่อภาพ:04536666.jpeg


รายละเอียดภาพ:« เมื่อ: | น. »
POST:: หัวข้อภาพ:ชื่อภาพ:04536682.jpeg


รายละเอียดภาพ:« เมื่อ: | น. »
POST:: หัวข้อภาพ:ชื่อภาพ:04536709.jpeg


รายละเอียดภาพ:« เมื่อ: | น. »
POST:: หัวข้อภาพ:ชื่อภาพ:04536711.jpeg


รายละเอียดภาพ:« เมื่อ: | น. »
POST:: หัวข้อภาพ:ชื่อภาพ:04536712.jpeg


รายละเอียดภาพ:« เมื่อ: | น. »
POST:: หัวข้อภาพ:ชื่อภาพ:04536713.jpeg


รายละเอียดภาพ:« เมื่อ: | น. »
POST:: หัวข้อภาพ:ชื่อภาพ:04536714.jpeg


รายละเอียดภาพ:« เมื่อ: | น. »
POST:: หัวข้อภาพ:ชื่อภาพ:04536715.jpeg


รายละเอียดภาพ:รพสต« เมื่อ:19/03/2562 | 22:26:34 น. »
POST:: หัวข้อภาพสสอ:ชื่อภาพ:7440.png


รายละเอียดภาพ:yyyyy« เมื่อ:20/03/2562 | 07:53:23 น. »
POST:: หัวข้อภาพsa:ชื่อภาพ:7450.jpg


รายละเอียดภาพ:481496A « เมื่อ: | น. »
POST:: หัวข้อภาพ481496:ชื่อภาพ:14967460.jpg


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี 3 ม. 3 ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โทร.042-334835
E-mail:kumpawa01@hotmail.co.th,sulyavet@hotmail.com
WEBMASTER:udonlove1@hotmail.com