บุคคลากร สสอ.กุมภวาปี
dddd
ผลงาน สสอ.กุมภวาปี
  
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
สายใยรักแห่งครอบครัว
จัดทำแผนยุทธศาสตร์
คปสอ.กุมภวาปี-ประจักษ์ศิลปาคม ปี2552
หมอพื้นบ้าน

กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ คปสอ.กุมภวาปีและประจักษ์
สุดยอดส้วมแห่งปีชนะเลิศระดับชาติ
สถานีอนามัยเชียงแหว
แผนที่ยุทธศาสตร์กองทุนสุขภาพ
กองทุนสุขภาพระดับพื้นที่ จำนวน 9 กองทุน
จัดทำ 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.66 %
1. อบต.นาม่วง 4. อบต.ท่าลี่
2. เทศบาลตำบลเวียงคำ 5. อบต.ตูมใต้
3.เทศบาลตำบลพันดอน 6. เทศบาลตำบลปะโค
ภาคีเครือข่ายสุขภาพ
อสม.ดีเด่นระดับชาติ
สาขาแพทย์แผนไทย
นางเครือ เนตรภักดี

การดำเนินงาน CFGT
ชนะเลิศระดับจังหวัด อย.น้อย
โรงเรียนกุมภวาปี
ร้านอาหารชนะเลิศ
ร้านอาหารสวนทิพย์
ร้านริมทุ่ง
ร้านแจ่วฮ้อนทองอินทร์และร้านตราดาว

งานผู้พิการ
จำนวนผู้พิการทั้งหมด 1,440 ราย
ได้รับจดทะเบียนตาม ท.74 1,440 ราย
ได้รับการจดทะเบียนตาม พมจ. 1,440 ราย
ผู้พิการได้รับบริการทางการแพทย์ 1,440 ราย


ชมรมผู้สูงอายุดีเด่นระดับจังหวัด
ด้านออกกำลังกายและเครือข่ายสุขภาพ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 5 แห่ง
1. รพ. สต พันดอน
2. รพ.สต เชียงแหว
3. รพ.สต.ทองอินทร์ – สงเปลือย
4. รพ.สต. นาม่วง
5. รพ.สต.สะอาดนามูล - โนนสมบูรณ์

การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล / PCU
พัฒนาคุณภาพสถานบริการอย่างต่อเนื่อง
ปี 2550 รพ.กุมภวาปี ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA
ขั้นที่ 2 และ ผ่านการรับรองมาตรฐาน HPH
ศสช. ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานทุกแห่ง

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ดีเด่นระดับจังหวัด
โรงเรียนบ้านหนองแดง ตำบลสีออ

ศูนย์เด็กดีเด่น ระดับ จังหวัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลกุมภวาปี

วัดส่งเสริมสุขภาพ
วัดลุมพินีวราราม ต.โพนทอง
วัดจอมแจ้งศรีบุญเรือง ต.พันดอน
วัดสุวรรณประดิษฐ์ ต.ผาสุก

มาตรฐานงานสุขศึกษา

สถานีอนามัยดีเด่น ชนะเลิศระดบัภาค
สถานีอนามัยทองอินทร์

งานจริยธรรมคุณธรรม ดีเด่นระดับจังหวัด

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี 3 ม. 3 ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โทร.042-334835
E-mail:kumpawa01@hotmail.co.th,sulyavet@hotmail.com
WEBMASTER:udonlove1@hotmail.com